Kristi Pekson


Filter Data Type

Employment and Salary [4 ] Show All

4 matches for Kristi Pekson in Illinois

Pekson Kristi

Employer State IL
Year 2018
Employer Name School District U46
Person Pekson Kristi
Annual Wage $79,550

Pekson Kristi

Employer State IL
Year 2017
Employer Name School District U46
Person Pekson Kristi
Annual Wage $78,363

Pekson Kristi

Employer State IL
Year 2016
Employer Name School District U46
Person Pekson Kristi
Annual Wage $73,987
Show More Records »

People Catalog